Grad mora osigurati mjerenje kvalitete zraka na više lokacija

Na javnom savjetovanju o prijedlogu proračuna za 2021. godinu, u ime platforme “Budimo grad”, njen član Nikola Kumek predložio je da se u proračunu za 2021. godinu predvidi iznos za projekt instalacije stanica za praćenje kvalitete zraka u Varaždinu.

Na području grada Varaždina i okolice odvijaju se intenzivna industrija, obrada otpada i poljoprivredne aktivnosti koje utječu na kvalitetu zraka. Posljednjih godina, svjedočimo sve češćim pritužbama građana Varaždina na lošu kvalitetu i miris zraka.

Ovisno o vremenskim prilikama, smrad iz Varkomovog mehaničkog i biološkog pročistača otpadnih voda često se može osjetiti u istočnim dijelovima grada.

Iz dimnjaka Univerzalove energane može se uočiti dim koji vjetar nosi prema gradu.

Kućanstva na Banfici i oko tvornice VIS godinama trpe nesnosni smrad i noćne ispuste gustog dima iz navedene tvornice, oni s respiratornim problemima žale se na otežano disanje.

Stanari POS-ovog naselja muku muče sa smradom iz tvornice stočne hrane Biodar. Smrad iz Biodara može se osjetiti i na posve drugom kraju grada, ovisno o tlaku zraka i smjeru puhanja vjetra.

Grad je okružen Kokinim peradarskim farmama za intenzivan uzgoj peradi koje u zrak ispuštaju amonijak, metan, dušikov oksid, a najviše su pogođeni mještani Jalkovca i POS naselja.

Iz smjera Kućan Marofa dolazi smrad svinjogojskih farmi.

Stanari koji žive u blizini tvornice Gumiimpex žale se na miris spaljene gume.

Dugotrajna izloženost lebdećim česticama, dušikovom dioksidu, ozonu, benzenima i ostalim onečišćivačima zraka znatno narušava zdravlje i kvalitetu života građana i šteti okolišu. Smatramo kako je od vitalnog interesa građana grada Varaždina da se prati kvaliteta zraka koji udišu kao što je i definirano zakonom o zaštiti zraka.

Najbliža mjerna postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda za mjerenje kvalitete zraka nalazi se u Kućan Marofu (http://meteo.hr/kvaliteta_zraka.php?section=podaci_kz…), daleko od centra grada u kojem je najveća koncentracija ljudi i daleko od industrijskih aktivnosti koje uzrokuju onečišćenja. Osim toga, ta postaja mjeri samo koncentraciju dušikovog dioksida, dušikovog oksida, ozona i dušikovog monoksida, dok mjerne postaje u ostalim gradovima mjere i etil benzen, ugljikov monoksid, sumporov dioksid, lebdeće čestice, benzene, toulen, itd.

Na pitanje planiraju li u budućnosti poduzeti neke inicijative ili aktivnosti kako bi se kvaliteta zraka u gradu počela adekvatno pratiti, Komunalni ured odgovara kako smatraju da dodatne kontrole uz ove postojeće nisu potrebne.

Nekoliko puta u Gradskom vijeću otvaralo se pitanje kvalitete zraka u Varaždinu međutim nijedna gradska vlast nije pokazala interes ni razumijevanje za ovo pitanje.

Bez odgovarajućih mjernih podataka prikupljenih na izvorima onečišćenja, nije moguće kvalitetno i adekvatno predlagati niti provoditi mjere za sprječavanje ili smanjivanje onečišćenja zraka, a nije moguće ni utvrditi kvalitetu zraka koji građani udišu.

Neki gradovi u Republici Hrvatskoj sami su inicirali postavljanje mjernih stanica za mjerenje kvalitete zraka. U tim gradovima građanima je u realnom vremenu omogućen otvoren i transparentan pristup prikupljenim podacima kako bi bili svjesni kvalitete zraka koji udišu.

https://gradonacelnik.hr/…/velika-gorica-postavljena…/

U ime platforme Budimo grad predlažem da se u proračunu grada Varaždina za 2021. osiguraju sredstva za projekt postavljanja mjernih stanica za mjerenje kvalitete zraka na dvije lokacije. Lokacija zapad (Jalkovec, POS, Grabanice) i lokacija istok (Vilka Novaka, Carina, Pavleka Miškine). Cijena takvog sustava je cca 200.000 kn. Podaci prikupljeni na mjernim stanicama bili bi dostupni svim građanima na mrežnim stranicama grada u realnom vremenu. Povijesni podaci prikupljeni mjerenjem mogli bi se koristiti za daljnje analize.