Kulturna politika Grada Varaždina – Tko je mjera (Dio 2.)

Novi pristup kulturi – poticanje kreativnosti i jačanje kapaciteta

Uvjereni smo da kulturne politike Varaždina zavrjeđuju poseban status kako bi opravdali sintagmu Varaždina kao grada kulture. Kultura kao generator rasta, a ne kao elitistički potrošač proračunskih sredstava, osnovna je misao u takvom pristupu kulturnoj politici Grada Varaždina. Ipak, promjene ovakvog tipa ne mogu riješiti nagomilane probleme, a pogotovo ponuditi nove pravce razvoja bez određenih organizacijskih promjena.

U prvom redu, potrebno je riješiti pitanje kvalitetnog upravljanja kulturnim politikama, jer se dosadašnje stanje pokazalo lošim. Nove pravce razvoja kulture nije moguće realizirati bez angažiranja visokomotiviranih stručnjaka, kreativnih i sposobnih osoba koje žive uz i za kulturu. Osim toga, potrebno je razmotriti strukturne promjene gradske uprave u smislu osnivanja posebnog odjela za kulturu i kulturnu baštinu. Obnova i zaštita kulturne baštine od strateškog je interesa za Varaždin. Ona podrazumijeva stručnu i konstantnu skrb za pokretna i nepokretna dobra te upravljanje temeljeno na pozitivnim iskustvima. Projekti obnove i izgradnje u gradskoj jezgri ne smiju biti selektivno tretirani što u konačnici dovodi do „sumnjivih“ estetskih i arhitektonskih rješenja. Upravo zato predlažemo osnivanje posebnog odjela koji će osim kulture imati za cilj revitalizaciju i upravljanje povijesnom jezgrom Varaždina.

Nužne su promjene i u načinu rada Kulturnog vijeća. Brojni predstavnici različitih djelatnosti i institucija nisu u istom zastupljeni, što izaziva negativne kritike. Kulturno vijeće Varaždina trebalo bi predstavljati plenum svih predstavnika varaždinskih kulturnih institucija, kao i onih koji djeluju izvaninstitucionalno.

Jačanje međuinstitucionalne suradnje, pomoć kod pronalaženja izvaninstitucionalnih izvora financiranja te koordinacija kulturnih događanja na gradskoj razini važni su preduvjeti za bilježenje pozitivnih pomaka. Suradnja institucija, djelatnika u kulturi i pojedinca na polju kulture pokazuje se kako prijeka potreba. Nije potrebno utjecati na razvojnu politiku pojedine institucije ili pak kreativnost pojedinaca, nego transparentnošću pojedinih programa omogućiti njihovo zajedničko djelovanje koje je za sada vidljivo samo u pojedinim programima, poput obilježavanja 190. obljetnice Glazbene škole.

Varaždin je oduvijek bio predvodnik modernih progresivnih ideja. Na svim područjima postoje pojedinci, grupe i institucije koje bi mogle znatno pomoći razvoju kulture. Ukoliko grad uistinu traži svoju bolju budućnost kroz razvoj kvalitetne kulturne politike, ona mora biti prihvaćena, ali i dosljedno provođena od strane gradskih političkih elita. U idućim mjesecima platforma Budimo grad ponudit će viziju rješavanja problema i razvoja pojedinih segmenata varaždinske kulture. Njima želimo ponuditi kvalitetna rješenja i potaknuti raspravu o temi koja je od strateškog interesa za Varaždin.