Sjednice Gradskog vijeća putem elektroničke pošte nisu prihvatljive

Prošli mjesec Gradsko vijeće izglasalo je odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Odluka predviđa mogućnost održavanja sjednica i izjašnjavanja Gradskog vijeća putem elektroničke pošte. Platforma Budimo grad smatra da održavanje sjednica putem elektroničke pošte ne osigurava realizaciju bitnih načela rasprave i načela javnosti djelovanja Gradskog vijeća proklamiranih u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zalažemo se da Poslovnik o radu Gradskog vijeća predvidi mogućnost održavanja elektroničkih sjednica Vijeća samo korištenjem specijaliziranih aplikacija za videokonferencije putem interneta, na način koji će osigurati zakonit i transparentan rad Gradskog vijeća.

Zašto je ovo važno?

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave iznimno su važna za funkcioniranje lokalne demokracije. Ona predstavljaju središnje točke realizacije prava građana na lokalnu samoupravu, ona su u središtu lokalnog političkog života jer u njima se iznose različite interesne pozicije aktera u lokalnim jedinicama te se donose odluke o smjeru razvitka lokalne zajednice. To je i temeljni razlog zbog kojeg Europska povelja o lokalnoj samoupravi, jednako kao i Ustav Republike Hrvatske, postavlja predstavnička tijela kao središnje mehanizme realizacije prava građana na lokalnu samoupravu. Zbog toga je iznimno važno da predstavnička tijela nesmetano funkcioniraju, sukladno načelima zakonitosti, rasprave i javnosti.

Objašnjenje zašto sjednice putem elektroničke pošte nisu prihvatljive, te kako bi se sjednice putem videokonferencije trebale održavati možete naći u tekstu ispod fotografija.

SLIKA 1:

ZAŠTO SJEDNICE PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NISU PRIHVATLJIVE?

Komunikacija putem elektroničke pošte prihvatljiva je samo za realizaciju jednog elementa načela rasprave i načela javnosti, a to je mogućnost sustavnog razmatranja spisa i materijala po točkama dnevnog reda neke sjednice. Također, komunikacija elektroničkom poštom može se koristiti djelomično i kao ekvivalent fizičkom glasanju na sjednici, jer omogućava utvrđivanje očitovanje volje po svim točkama dnevnog reda, premda i u tom slučaju postoje određena ograničenja. Naime, komunikacija elektroničkom poštom ne omogućuje u potpunosti realizaciju načela javnog glasovanja na sjednici predstavničkih i drugih kolektivnih tijela. Ponajprije zbog toga jer je je riječ o komunikaciji u zatvorenoj grupi u koju nemaju neposredan uvid osobe koje nisu u nju uključene. Također, uvid u rezultat glasovanja putem elektroničke pošte nije neposredno moguć široj javnosti (npr. medijima i zainteresiranim građanima ) zbog toga jer se ta javnost ne nalazi na listi onih koji međusobno komuniciraju putem elektroničke pošte. Širi krug zainteresiranih subjekata za rezultate glasovanja mogu saznati tek posredno, upitom nadležnim tijelima ili uvidom u objavljene rezultate na mrežnoj stranici.

Elektronička se pošta, zbog svega navedenog, bez ikakvih ograničenja može koristiti samo za sazivanje sjednica i dostavu materijala o pojedinim točkama dnevnog reda, dok je za druge aspekte rada predstavničkog tijela, ponajprije za raspravu o materijalima i amandmanima te za glasovanje, potrebno koristiti druge instrumente informacijsko-komunikacijske tehnologije, koji bolje udovoljavaju zahtjevima načela rasprave i načela javnosti rada predstavničkih tijela, kao temeljnih načela kojima se vodi rad predstavničkih tijela.

SLIKA 2:

NA ŠTO SE MORA PAZITI KOD ODRŽAVANJA SJEDNICA PUTEM VIDEOKONFERENCIJA

Obzirom na sve navedeno, smatramo nužnim upozoriti na neke problematične situacije koje se moraju izbjeći kako bi se osigurala zakonitost ovakvih sjednica:

Prvo, nužno je osigurati da se rad SVIH vijećnika koji sudjeluju na sjednici Vijeća može pratiti slikom i tonom, kako bi se izbjegle bilo kakve nedoumice glede pitanja postojanja kvoruma, odnosno da li je na sjednici prisutan dovoljan broj nazočnih članova Vijeća potrebnih za valjano odlučivanje, te kako bi se osigurala javnost glasanja. Ovo podrazumijeva da je Grad dužan osigurati vijećnicima (ako je potrebno) tehnološku opremu i podršku, kako bi se osiguralo takvo održavanje sjednica.

Drugo, potrebno je odrediti tehnološku platformu koja omogućuje sigurno održavanje video-sjednica te koja u najvećoj mogućoj mjeri omogućuju poštivanje načela javnosti i rasprave. Postoje tehnološke platforme koje omogućuju da se na zaslonu vide svi vijećnici, čime će se riješiti pitanje nazočnosti vijećnika na sjednici, kao i pitanje postojanja kvoruma.

Treće, potrebno je također odrediti i posebna pravila kod održavanja ovakvih sjednica u pogledu utvrđivanja kvoruma i načina glasanja. Potrebno je tako odrediti da se na početku sjednice moraju prozvati svi vijećnici kako bi se nedvojbeno i javno utvrdilo postojanje kvoruma i broj prisutnih vijećnika. Također, potrebno je pravilima regulirati i način glasovanja kako bi se osigurala javnost glasanja. Prije svega, potrebno je odrediti da se kod sjednice glasuje poimenično. Osim toga, zbog načela javnosti, i kako bi se izbjegle bilo kakve dileme glede glasovanja, potrebno je odrediti da se prilikom glasanja mora osigurati slika i ton za svakog vijećnika kada glasa, inače se njegov glas smatra nevažećim. Ovo je jedini način da se osigura transparentno i javno glasanje koje neće izazvati sumnje u pogledu glasanja i izglasanih odluka.

Ova pravila se nisu poštovala na spornoj sjednici održanoj u srpnju prošle godine kada je izglasano integralno rješenje. Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan, suočen s činjenicom da su sjednice kako ih je održavao nisu bile u skladu sa zakonom, promijenio je način vođenja sjednica u skladu s preporukama koje su navedene u Zahtjevu za ocjenu zakonitosti rada sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina. Sada bi trebalo navedena pravila također inkorporirati u Poslovnik o radu Gradskog vijeća.