Transparentni proračun – građani imaju pravo znati kako gradska vlast troši svaku kunu njihova novca

U ime građanske platforme „Budimo grad“, Ivan Obadić je predložio da se u raspravi o proračunu osigura 75.000 kuna za ostvarenje projekta transparentnog proračuna.

Preko 90% građana Hrvatske smatra da je korupcija izuzetno raširena u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Ovakvo poražavajuće uvjerenje javnosti predstavlja jedan od gorućih društvenih problema koji nanosi štetu lokalnoj zajednici. Bez povjerenja javnosti nije moguće imati konstruktivnu suradnju unutar društva na rješavanju nagomilanih društvenih i ekonomskih problema.

Preduvjet za sprečavanje korupcije je potpuna transparentnost proračuna. Prijedlog uvađanja potpuno transparentnog proračuna važan je korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije javne vlasti. Predstavlja vrlo konkretnu mjeru koja pruža istinsku i potpunu transparentnost rada lokalne vlasti na način da javnost ima uvid u svaku pojedinačnu transakciju iz proračuna grada. To podrazumijeva objavu svih troškova koje je grad imao prema pravnim i fizičkim osobama u jednoj proračunskoj godini i javni pristup podacima kome je, kada, koliko i zašto isplaćen neki iznos: od putovanja i dnevnica, ručkova i večera, bruto plaća zaposlenih, otplata kredita grada, svih provedenih javnih natječaja, itd.

Cilj je poštovati volju građana u kojoj se prikazuje na što se sve troši njihov novac te stvarati pozitivnu i ispravnu percepciju da građani imaju kontrolu nad izvršenjem proračuna. Potpuno transparentni proračun doprinijeti će podizanju kvalitete rada tijela javne vlasti i jačanja povjerenja građana, čime bi se potaknula kvalitetnija suradnja građana i vlasti. Javna vlast ne samo da ima moralnu, nego i zakonsku dužnost pružati informacije građanima o trošenju javnog novca (Ustav Republike Hrvatske, čl. 38, st. 4; Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13 i 85/15, čl. 10). GDPR nije prepreka potpunoj transparentnosti proračuna, što možete vidjeti u pravnom elaboratu na sljedećoj poveznici:

https://transparentor.org/…/GDPR-Bjelovar_konacna…

Prijedlog potpuno transparentnog proračuna slijedi standarde transparentnosti Europske Unije i SAD-a čiji su proračuni u potpunosti otvoreni i transparentni. I u Hrvatskoj su pojedini gradovi i općine počeli uvađati ovakve standarde transparentnosti trošenja javnog novca, spomenuti ćemo primjer grada Bjelovara (https://transparentnost.bjelovar.hr/) i općine Omišalj (https://omisalj.transparentor.org/).

Grad Varaždin ima otvoreni proračun; grad prikazuje svoj proračun u skupnim brojkama po funkcijskoj klasifikaciji na prve dvije razine. Nedavno je grad Varaždin objavio interaktivni prikaz proračuna do 4. razine ekonomske i funkcijske klasifikacije (Portal otvorenih podataka Grada Varaždina otvoreni.varazdin.hr).

Ali ovo nije dovoljno jer se trošenje javnog novca još uvijek prikazuje kroz grupiranje u zajedničke stavke, čime se gubi ključna informacija – koliko, zašto i kome konkretno se distribuiraju sredstva iz proračuna.