Učitelji u produženom boravku zaslužuju ugovore o radu na neodređeno

Program produženog boravka aktivnost je koja se već dugi niz godina provodi u varaždinskim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda. Program produženog boravka organizira osnivač školske ustanove tj. Grad Varaždin te se provodi uz odobrenje nadležnog ministarstva (Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Također, njegovu organizaciju i provedbu propisuje nadležni ministar pravilnikom. Tim istim pravilnikom (Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi) definirano je da se program financira i/ili sufinancira sredstvima jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, iz drugih izvora te uplatama roditelja učenika uključenih u produženi boravak. Troškovi provedbe produženoga boravka uključuju troškove prehrane učenika, didaktičkoga materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku koja ostvaruju u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

Produženi se boravak organizira svakodnevno nakon završetka redovne nastave u trajanju od 5 sunčanih sati u kojem se povezuje pisanje domaće zadaće i vrijeme za učenje, vrijeme za odmor te organizirano vrijeme u obliku kreativnih i edukativnih aktivnosti. Cilj mu je kroz dodatno vrijeme u školi osigurati učenicima niže dobi adekvatnu skrb do dolaska roditelja nakon njihovog radnog vremena i na taj način kroz strukturirane aktivnosti neformalnijeg pedagoškog rada i pristupa učenicima, naučiti ih „kako učiti“ i olakšati izvršavanje svih dnevnih školskih obveza. Svjedoci smo da potreba za produženim boravkom raste iz godine u godinu zbog poslova i obveza roditelja i njihovog manjka vremena za češći rad s djecom, te ih na taj način spašava od prepuštenosti samima sebi nakon redovne nastave.

Problem koji detektiramo leži u tome što se s učiteljima u produženom boravku s početkom svake nove nastavne godine sklapaju ugovori o radu na puno određeno vrijeme do završetka nastavne godine, znači ovisno o kalendaru rada za svaku pojedinu školsku godinu, od prve polovice rujna do druge polovice lipnja sljedeće godine. To znači da učitelji zaposleni u produženom boravku kroz ljetne mjesece ostaju bez posla te time i gube financijska sredstva za egzistenciju, a i nikad nisu sigurni da li će s novom školskom godinom na natječaju dobiti posao na tome radnome mjestu. Iz takvog radnog statusa, bitno nepovoljnijeg od ostalih zaposlenika u školama, proizlaze raznovrsne teškoće:

• manjak socijalne sigurnosti,

• neizvjesnost i nesigurnost u planiranju obitelji ( odlazak na porodiljni dopust donosi niz neizvjesnosti i nesigurnosti: naknada ovisi o duljini posljednjeg radnog odnosa, povratak na radno mjesto prije zagarantiranih 12 mjeseci porodiljnog dopusta jer se u suprotnom nemaju kamo vratiti zbog toga što je na tom radnom mjestu već zaposlena nova osoba )

• problem kreditne nesposobnosti

• nemogućnost prebacivanja na drugo radno mjesto unutar škole

• sudjelovanje u Erasmus+ projektima

• poteškoće sa zamjenama u slučaju odlaska na bolovanje i dr.

• remećenje pedagoškog slijeda u slučaju kada učenici polaznici produženog boravka od 1. do. 4. svake godine dobivaju novog učitelja, ili se više učitelja izmjenjuje u jednoj grupi

• Nerijetko je broj učenika u kombiniranim grupama prevelik, ne dopušta se otvaranje novih grupa (iako se time krši pedagoški standard)

• u produženom boravku nema pomoći asistenta za učenike s teškoćama, pa unatoč prekobrojnom broju učenika, učiteljice rade u grupi i s tom djecom, a nemaju ni pravo na naknadu za takav rad (za razliku od učitelja u nastavi).

Kako su za ovu školsku godinu ugovori, kako je uobičajeno, sklopljeni do završetka nastavne godine, odnosno do 18. lipnja 2021. godine, kod trenutno zaposlenih osoba ne postoji podloga za promjenu, kao ni za osiguranje sredstava u proračunu za 2021. godinu. No, mi iz platforme „Budimo grad“ zalagat ćemo se da se u projekciji proračuna za 2022. godinu te nadalje, osiguraju sredstva da se njihovi ugovori o radu sklope na neodređeno vrijeme. To bi značilo da Grad Varaždin nakon odobravanja skupina produženog boravka za školsku godinu 2021./2022. sa svakom pojedinom osnovnom školom sklopi Sporazum o načinu zapošljavanja učitelja u produženom boravku te sufinanciranju plaća i ostalih materijalnih prava i u njima definira zapošljavanje učitelja na neodređeno radno vrijeme, kao što je to već riješeno u nekim gradovima i općinama naše županije i u RH.

Ove školske godine zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa (a vjerojatno i manjka financijskih sredstava), Grad školama nije odobrio provođenje produženog boravka za učenike 3. i 4. razreda zbog nedozvoljenog miješanja grupa (iako ih je u pravilu osjetno manje, ipak ne bi smjeli biti uskraćeni za mogućnost pohađanja produženog boravka). Gore navedenim Sporazumom mora se riješiti i ta situacija u kojoj se, bez iznimke, mora omogućiti produženi boravak svim učenicima od 1. do 4. razreda.

Prema podacima sadržanima u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine, te Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama, dolazimo do iznosa od približno 1.000.000,00 kuna koje je potrebno dodatno osigurati (za vrijeme kad nema nastave – dio rujna i dio lipnja, te srpanj i kolovoz) kako bi se tim zaposlenicima osigurao dostojanstven i siguran život umjesto neizvjesnosti i bojazni za radni odnos iz godine u godinu. U ovome približnome iznosu sadržana su i sredstva za kontinuirano odvijanje produženog boravka i za 3. i 4. razrede, ovisno o broju grupa tj. zaposlenih osoba što je nemoguće točno planirati, već možemo govoriti samo o okvirno potrebnim financijskim sredstvima. Spomenimo samo poradi razumijevanja da troškove učitelja u produženom boravku sufinanciraju i roditelji/staratelji, a ove školske godine u iznosu od 230,00 kn po učeniku mjesečno plus 15,00 kn dnevno za obrok. Taj iznos je podložan promjenama, odnosno umanjenju ovisno o polaznosti učenika i broju djece iz iste obitelji. Platforma „Budimo grad“ smatra da je to jedna od važnijih stvari koje se tiču odgojno-obrazovnog sustava u školama Grada Varaždin te ćemo kroz sve moguće opcije i kanale vršiti utjecaj da se promijeni trenutni način zapošljavanja učitelja u produženom boravku iz određenog na neodređeno radno vrijeme i trajno omogući pohađanje produženog boravka svim učenicima nižih razreda.