Gospodarstvo

PROGRAM – GOSPODARSTVO

Platforma „Budimo grad“ smatra da uloga grada nije sudjelovati u natjecanju s poduzetnicima. Uloga grada mora biti stvoriti okvir za jednostavno i uspješno pokretanje poslovanja te privlačenje ljudi i poslovnih subjekata koji bi željeli poslovati upravo u Varaždinu.

0. Revizija poslovanja gradske uprave i gradskih firmi (Novi start)

Ako ne znaš što imaš i koliko nešto plaćaš, teško je raditi planove. Stoga smatramo da prvi korak nove gradske uprave mora biti provjera stanja gradskih financija, provjera sklopljenih ugovora i provjera načina korištenja gradske imovine. Ovaj zadatak treba povjeriti neovisnoj vanjskoj osobi koja će ga izvršiti bez utjecaja unutar gradske uprave. 

Na temelju izvršene revizije može se vidjeti da li se s imovinom postupa racionalno, jesu li troškovi realni te na koji način je moguće postići uštede da se ušteđena sredstva koriste za umanjenje poreza i ostalih davanja građanima.

1. Ljudi (Kompetitivnost)

Osnovni preduvjet za uspješno gospodarstvo su sposobni ljudi. Sposobni ljudi za život će odabrati grad koji im nudi kvalitetu života. Ona se očituje u dobroj mogućnosti zaposlenja, dobroj ponudi stambenih prostora, dobrim mogućnostima obrazovanja i uređenoj komunalnoj infrastrukturi.

I dok je prvi uvjet najteže ostvariti, do njega se dolazi ispunjavanjem ostalih uvjeta na koje grad može izravno utjecati.

Zalažemo se za dosljedno provođenje GUP-a, što uključuje i konačnu realizaciju dovoljnog broja građevinskih jedinica za individualnu stambenu izgradnju, kao i za dovršetak započetih zgrada u programu poticane stanogradnje. Stambeni prostori u vlasništvu grada dat će se u zakup i na taj način će se povećati broj raspoloživih stambenih jedinica i sniziti cijene na tržištu stanova za najam.

Kvalitetno obrazovanje počinje dostupnim i kvalitetnim vrtićkim i predškolskim odgojem koji će se učiniti dostupnim svoj djeci pod jednakim uvjetima i uz jednaku cijenu za njihove roditelje. U osnovnoškolskom obrazovanju poticat će se angažiran i kvalitetan rad s djecom, prepoznavanje i rad s posebno nadarenom djecom, kao i dodatan rad s djecom koja za time imaju potrebu. S ciljem osobitog poticanja obrtničkih smjerova, grad će posebnu pažnju posvetiti opremanju učionica i edukaciji nastavnika tehničkog odgoja i informatike struka u osnovnim školama.

Iako to nije u neposrednoj nadležnosti grada, grad će se aktivno uključivati i u pitanja srednjeg i visokog obrazovanja te poticati izvrsnost stipendiranjem studenata, uz naglasak na pojačano stipendiranje deficitarnih zanimanja. Konačan cilj je pružiti mogućnost kvalitetnog obrazovanja od vrtića do diplome u samom Varaždinu.

Komunalna infrastruktura podrazumijeva uređenu organizaciju prometa i parkiranja, visoku razinu sigurnosti u prometu, dovoljne mogućnosti rekreacije i provođenja slobodnog vremena te dostupnost suvremenih komunalnih usluga.

2.  Poticanje poslovanja (Izvrsnost)

Varaždin treba ponuditi komparativne prednosti poduzetnicima da se svoje poslovanje odluče pokrenuti baš ovdje. Važno je da se isti pristup primjenjuje prema svakome, bez favoriziranja većih ili manjih poduzetnika, ili poduzetnika koji su bliži upravi. 

Novoosnovanim subjektima ponudit ćemo stupnjevito oslobođenje od komunalne naknade tijekom prvih pet godina na način da će prvu godinu poslovanja biti oslobođeni 100%, a svaku iduću godinu će plaćati 20% – 40% – 60% – 80% naknade. Isti princip primijenit ćemo na oslobođenje od prireza za njihove radnike.

Poduzetnicima početnicima bile bi dostupne usluge gradskih poduzetničkih potpornih institucija (PPI)  prema istom modelu oslobođenja od naknada ovisno o godini u kojoj posluju. Imali bi pravo na besplatne edukacije koje su im potrebne za razvoj poslovanja (financijska pismenost, marketing, komunikacije i slično).

Uloga Grada i tvrtki u gradskom vlasništvu koje spadaju u poduzetničke potporne institucije biti će u olakšavanju započinjanja posla, osnaživanju potencijalnih i postojećih poduzetnika kroz umrežavanje, edukaciju te suradnje raznih sektora – javnog, znanstvenog, tehnološkog i kreativnog.

Grad bi posebno poticao društveno poduzetništvo kao oblik rješavanja društvenih problema – zapošljavanje teško zapošljivih skupina, zelena industrija, cirkularna ekonomija, ekonomija dijeljenja –  po uzoru na Buba bar, Humana nova i slična društvena poduzeća. Za društvena poduzeća sve usluge gradskih PPI bi bile besplatne tijekom cijelog životnog vijeka poduzeća.

Grad bi usko surađivao s udruženjima poduzetnika, te svim institucijama koje na bilo koji način podržavaju poduzetništvo (obrtničke i gospodarske komore, HUP, Glas poduzetnika i slične), kako bi u sinergiji s njima razvijao potpore i programe u nadležnosti grada, prilagođene stvarnim potrebama poduzetništva i poduzetnika.

U duljem roku, cilj je smanjivanje parafiskalnih nameta poput spomeničke rente i vodnog doprinosa koji opterećuju poduzetnike, a troše se potpuno netransparentno. Dijeljenje bespovratnih sredstava „šakom i kapom“ samo da bi se zadovoljila forma i stekle simpatije je dugoročno štetno, narušuje tržišnu ravnopravnost i otvara prostor pogodovanju i zlouporabi javnog novca. Ako će se javnim novcem poticati poslovanje, treba uspostaviti sustav potpora kojim se sredstva racionalno usmjeravaju sukladno stvarnim potrebama, a potiče se inovativnost, primjena znanja i osuvremenjivanje poslovanja.

3.  Angažiranje gradske imovine (Aktivacija)

Grad Varaždin raspolaže velikim brojem nekretnina – stanova, poslovnih prostora i zemljišta koja je potrebno gospodarski aktivirati. Prvi korak je napraviti evidenciju svih nekretnina koje su u vlasništvu Grada, uz definiranje njihove trenutne i željene upotrebe. Tu evidenciju učiniti javnom i dostupnom građanima putem interneta.

Drugi korak je revizija trenutnog korištenja – tko imovinu koristi, postoji li valjana osnova za korištenje, te postoji li bolji način da se imovina iskoristi. U slučajevima gdje se imovina koristi bez valjanog ugovora, potrebno je bez odgode istu vratiti u posjed Grada.

Stambeni prostori trebali bi se koristiti na nekoliko načina:

– za privremenu pomoć našim najugroženijim građanima,

– za srednjoročni najam pod uvjetima koji će biti nešto povoljniji od tržišnih, primjenom socijalnih kriterija

– za srednjoročni najam s ciljem privlačenja potrebnih stručnih kadrova

Poslovni prostori trebaju se dati u zakup na temelju javnog natječaja, najboljem ponuđaču. Prvenstveni cilj mora biti da novi zakupci poslovne prostore u vlasništvu grada renoviraju, pri čemu će se ulaganja priznati na ime zakupnine. Prostori za koje neće biti komercijalnog interesa, mogu se, i bez naknade, samo uz obvezu redovnog održavanja i podmirivanja režija, dati na korištenje udrugama građana ili za potrebe društvenih poduzeća. Nekretnine za koje neće postojati potreba za korištenjem od strane Grada, niti interes javnosti za zakupom, prodat će se po tržišnoj vrijednosti.

Zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina potrebno je analizirati u odnosu na njihovu namjenu prema postojećem GUP-u. Smatramo da uloga Grada nije da bude investitor stambene izgradnje, međutim Grad treba imati ulogu u okrupnjavanju zemljišta s ciljem planske stambene ili poslovne izgradnje – stvaranjem novih stambenih kvartova i poslovnih zona.

4.  Gradske firme (Učinkovitost)

Članove Platforme „Budimo grad“ ne zanimaju funkcije u gradskim firmama. Smatramo da su gradske firme servis građana, a ne plijen koji se dijeli nakon svakih izbora. Na rukovodeća mjesta u njima treba izabrati najkvalitetnije stručne ljude na javnim natječajima, kroz transparentne i javne postupke, a ne stranačke poslušnike kao nagradu za politički rad.

Svaki kandidat morao bi objaviti program i viziju razvoja određene javne ustanove ili javnog poduzeća. Rukovodeći ljudi u gradskim firmama trebaju biti neovisni o politici, otporni na utjecaje, a trajanje njihovih mandata objektivno vezano uz poslovne rezultate.

Reizbor bi se vršio svake 4 godine, te bi se na taj način izbjegli menadžerski ugovori i zaštitni mehanizmi koji su rukovoditelje gradskih firmi oslobađali od odgovornosti, te im omogućavali da si isplaćuju bonuse, pri tom snižavajući kvalitetu usluga i potplaćujući zaposlenike.

Također smatramo da uloga Grada nije konkurirati na tržištu. Grad ne treba pokrivati svaku komunalnu djelatnost vlastitim društvom ili komunalnim pogonom. To je još jedan od načina na koji sam grad onemogućava poduzetništvo i postaje konkurent onima od kojih živi.  Ako se bolja cijena za građane može ostvariti davanjem koncesije, tada nema potrebe za ustrojem vlastitog pogona, primjerice za javni prijevoz.

Za sve gradske firme uveo bi se povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika, kako bi se izbjeglo nedolično, podcjenjivačko, ili na bilo koji način uvredljivo i diskriminirajuće ponašanje prema zaposlenicima.

Kako bi Grad dao primjer u poticanju društveno odgovornog poslovanja, u tvrtkama u vlasništvu grada uvela bi se obaveza zapošljavanja teško zapošljivih skupina građana, kako bi se bolje integrirali u društvo, te kako bismo postali inkluzivnije društvo.