Gradska uprava kakvu želimo

PROGRAM – GRADSKA UPRAVA KAKVU ŽELIMO

Odgovorno i transparentno upravljanje Varaždinom

U Hrvatskoj se, pa tako i u Varaždinu, izbore smatra bitkom nakon koje se gradom vlada „apsolutistički“, bez odgovornosti i potrebe za bilo kakvim oblikom participacije, bilo struke, bilo građana, bilo civilnog društva. Model temeljen na šerifovskom načinu vladanja, korupciji i klijentelizmu u srži je svih problema s kojima se naš grad suočava. Autoritarna praksa „vladanja“ gradom više nije održiva i prijeti daljnjem zaoštravanju društvenih i političkih odnosa te stagnaciji razvoja Varaždina i stoga ju je potrebno prekinuti. Varaždinu je potrebna dubinska promjena, radikalni odmak od uhodanih i ustaljenih, a sada to vidimo potpuno promašenih političkih obrazaca „vladanja“ gradom. Ova promjena temelji se na ideji da se Varaždinom ne smije „vladati“, već se njime treba „upravljati“.

⁎⁎⁎

Novi model upravljanja Varaždinom osnovni je preduvjet da građanima pružimo perspektivu sigurnog, ugodnog i kvalitetnog življenja. Usvojiti ćemo standarde dobrog upravljanja Gradom kako bi Varaždin ponovno postao grad koji će predstavljati pozitivan primjer drugima i koji će biti motor promjene prema pravednijem i održivom društvu, te kojim ćemo spriječiti lokalne moćnike da i dalje čine što žele na štetu javnog interesa.

Uvođenje novog modela upravljanja gradom koji počiva na transparentnoj, odgovornoj, učinkovitoj i otvorenoj upravi koja će zajedno s građanima upravljati gradom predstavlja temelj za novi način vođenja politike te upravljanja najvrjednijim javnim dobrom koje imamo, a to je naš Varaždin.

Netransparentnu, personaliziranu i zatvorenu vlast učinit ćemo transparentnom, javno odgovornom, učinkovitom i otvorenom sljedećim promjenama:

TRANSPARENTNI PRORAČUN I TROŠENJE JAVNIH SREDSTAVA – omogućiti ćemo nadzor nad svakom potrošenom javnom kunom otvaranjem svih stavki gradskog proračuna građanima/kama na jednostavan način. Jednako tako, učiniti ćemo dostupnima sve novčane transakcije svih javnopravnih subjekata čiji je Grad osnivač. Ovo će biti prvi korak u stvarnom suzbijanju korupcije i klijentelizma u našem gradu.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN I PARTICIPATIVNO ODLUČIVANJE – građani imaju pravo da neposredno sudjeluju u odlukama kako se troši njihov novac. Građansko suodlučivanje jedno je od najboljih načina da građani sami izravno utječu na odluke koje izravno utječu na njihov život. Iskoristit ćemo prednosti današnje tehnologije koja omogućava da svatko sudjeluju u demokratskim procesima odlučivanja o gradskim pitanjima.

PAMETNI GRAD I DIGITALIZACIJA – Grad Varaždin nije „pametni“ grad, iako u pojedinim slučajevima glumi da takav jest. Iskoristiti ćemo sredstva Europske unije kako bi Varaždin pretvorili u pametni grad kroz ulaganja u infrastrukturu i moderna tehnološka rješenja usmjerena na učinkovitu, pametnu i transparentnu gradsku upravu, socijalnu uključenost, održivi promet, ekonomski razvoj i zelenu tranziciju. Digitalizaciju vidimo kao sredstvo ubrzane preobrazbe s današnje netransparentne gradske uprave u upravu koja  će biti  javno odgovorna, učinkovita i koja će poticati građanke i građane na sudjelovanje u procesima planiranja i odlučivanja.

ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANCIJAMA GRADA – gradski dug nije samo ekonomsko, već je i političko i moralno pitanje, jer ovi dugovi terete i buduće generacije. Već smo imali priliku vidjeti da pretjerano zaduživanje dovodi do nemogućnosti zadržavanja postojećeg komunalnog standarda i povećanja cijena usluga. Odrediti ćemo ciljeve i prioritete razvoja po pojedinim područjima kako bi se provodili projekti za koja su osigurana neophodna financijska sredstva. Uvest ćemo fakultativni referendum za sva zaduživanja veća od 10% vrijednosti posljednjeg realiziranog proračuna kako bi proaktivno i kontinuirano usuglašavali financijski najveće odluke s građanima koje će se time ujedno aktivno potaknuti da sudjeluju u upravljanju Gradom.

UVOĐENJE STVARNE TRANSPARENTNOSTI U RADU GRADSKE UPRAVE, PODUZEĆA I USTANOVA – Transparentnost je preduvjet za stvaranje i osiguravanje političke i pravne odgovornosti te sprečavanje korupcije. Promjena načela i vrijednosti prema kojima funkcionira gradska uprava, poduzeća i ustanove podrazumijeva širi javni nadzor. Zato je neophodno učiniti sljedeće:

 • odrediti provedbu pravih, a ne hinjenih javnih natječaja za čelne osobe tvrtki u većinskom gradskom vlasništvu i gradskih javnih ustanova, pri kojima će glavni kriteriji biti stručnost i kompetentnost;
 • u potpunosti se pridržavati načela stvarne transparentnosti kod  zapošljavanja i imenovanja u gradskoj upravi, tvrtkama i ustanovama;
 • ustrojiti sustav potpunog upravljanja javnom nabavom i učiniti postupke pristupačnim zainteresiranoj javnosti.

RACIONALNO I UČINKOVITO UPRAVLJANJE GRADOM I GRADSKOM IMOVINOM – Gradska uprava mora težiti unaprijediti svoju efikasnost jer o tome ovisi kvaliteta njezine usluge. Osnaživanjem i boljim korištenjem kapaciteta gradske uprave i gradskih poduzeća povećat ćemo efikasnost njihova rada i postići uštede u njihovom poslovanju. Napraviti ćemo zaokret u upravljanju gradskom imovinom u svrhu ekonomičnog, socijalno pravednijeg i ravnomjernijeg razvoja grada. Ovo podrazumijeva sljedeće korake:

 • razviti ćemo sustav nagrađivanja i napredovanja službenika koji za cilj ima poticati bolji i učinkovitiji rad gradske uprave;
 • kod bilo kakvih zahvata, bilo investicijskih, bilo programskih, stvarno uključivanje stručne javnosti i pridržavanje najviših standarda;
 • kvalitetan proces izrade razvojnih strategija i njihovo provođenje;
 • iz poslova kojima se bavi Grad ukloniti sve gospodarske djelatnosti koje ne predstavljaju temeljne poslove kojima bi se jedinice lokalne samouprave trebale baviti, poput ugostiteljstva, koje su neodržive ili čak štetne u tržišnoj utakmici ili su se pokazale kao prostor za “uhljebljivanje“;
 • unovčiti imovinu grada koja ne predstavlja temeljnu funkciju i djelatnost Grada.

POLITIČKA ODGOVORNOST – nesporno je da za razvoj stabilne i djelotvorne demokracije nisu dovoljne samo demokratske institucije, već mora postojati i građanska politička kultura koja će podržavati demokratski razvoj. Nositelji javnih funkcija, političari, moraju imati i biti spremni preuzeti jasnu i izravnu odgovornost za svoje odluke i postupke. Za osiguravanje odgovornosti izabranih dužnosnika nužne su ne samo pravne, već i političke promjene koje podrazumijevaju prihvaćanje visokih etičkih standarda političkog djelovanja i ponašanja. Platforma Budimo grad inzistirati će na odgovornosti političara, a posebno na:

 • obavezi povlačenja u slučaju najtežih oblika kršenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa;
 • obavezi povlačenja u slučaju ako je protiv njih pokrenut kazneni postupak za kaznena djela za koja Zakon o lokalnim izborima u slučaju pravomoćne osuđujuće presude propisuje zabranu kandidiranja;
 • ograničenju dopuštenog reizbora na mjesto gradonačelnika na dva mandata.

Sva ova načela i konkretne promjene u načinu funkcioniranja Grada imaju za cilj onemogućiti da privatni interes prevlada nad javnim, a istovremeno osigurati učešće građana u procesu donošenja i primjene javnih politika te da građani ponovno steknu povjerenje u gradsku vlast. Sve ovo je preduvjet da Varaždin ponovno postane napredan i ugodan grad, grad koji ostvaruje svoje ogromne društvene, gospodarske i kulturne potencijale, grad na koji će njegovi žitelji moći biti ponosni, a ne ga se sramiti.