Mladi

PROGRAM – MLADI

Mladi u gradu Varaždinu rade na nekoliko razina: Savjet mladih, P4, udruge mladih i za mlade, Vijeća učenika, Studentski zborovi. Djeluju s različitim angažmanom i uspjehom, a mladi zasigurno zaslužuju više, bolje, povezanije. Pretpostavka za to je veća zainteresiranost većine mladih za aktivnim uključivanjem u stvaranje programa namijenjenih njima.

Kandidaturama Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. i 2022. u prethodnih nekoliko godina bitno se povećalo financiranje rada mladih i mogućnost njihova organiziranja i kvalitetnog djelovanja. P4 u Preradovićevoj 4 – Centru za mlade i nezavisnu kulturu okuplja nekoliko udruga, koordinira i priređuje različite kulturne, edukativne i zabavne programe. Njihov rad i rad udruga koje okuplja, prepoznatljiv je i vidljiv. Međutim, mladi „izvan“ P4 nisu dovoljno uključeni, pa ni zainteresirani za participacijom u kreiranju odluka Grada koje se tiču njih.

Savjet mladih je teško ili nikako funkcionirao (zadnje Izvješće o radu na službenim stranicama Grada je za 2019. godinu među strategijama Grada Varaždina nema one za mlade (posljednja se odnosi na razdoblje od 2016.-2020.godine, a novu aktualna gradska vlast nije donijela).

Vijeća učenika, Studentski zbor i drugi, ne sudjeluju ili ne sudjeluju dovoljno u predlaganju i donošenju gradskih odluka o mladima. Stvarne participacije mladih nema i jasno je da su neke promjene nužne.

Platforma Budimo grad založit će se za:

 • Participaciju mladih u donošenju odluka koje se tiču njih, a sukladno tome osigurati sukreiranje politika za mlade i bez pristupanja političkim strankama (npr. sudjelovanje u kreiranju lokalnih strategija iz područja kulture, obrazovanja, turizma, zdravstva, sporta i dr.).
 • Ponuditi suradnju na način da mladi sudjeluju u predlaganju javnih politika za mlade, posebno onih koje odnose na obrazovnu i stambenu politiku te politiku zapošljavanja.
 • Sukladno potrebama mladih, ponuditi neke od javnih prostora, a trenutno nedostupnih prostora za, ukoliko bude interesa, proširene aktivnosti mladih.
 • Uključenost i motivaciju mladih za sudjelovanjem u kreiranju programa za mlade podići sustavnim obrazovanjem o demokratskim procesima i društvenim zbivanjima/aktivizmu putem uvođenja izbornog/fakultativnog predmeta u OŠ i SŠ grada Varaždina.
 • Savjet mladih je savjetodavno tijelo i treba imati snažniju ulogu u stvaranju gradskih politika, a u njemu bi osim stranačkih kandidata u jednakoj mjeri trebali biti zastupljeni i nezavisni kandidati.
 • I dalje podupirati programe P4 koji kreiraju multidisciplinaran pristup u radu s mladima: zaštita zdravlja  s  naglaskom  na  mentalno,  seksualno i reproduktivno zdravlje mladih, uključivost, kreativnost mladih, ali i drugi suradnički i podržavajući projekti za mlade.
 • U suradnji s mladima uvesti participativno budžetiranje iz gradskog proračuna, koji će time adekvatnije odgovarati potrebama mladih.
 • Poticati  aktivizam mladih kao poželjno preuzimanje odgovornosti za pokretanje društvenih promjena u lokalnoj zajednici i šire.
 • Ostvariti  kvalitetne sadržaje, prilagođene interesima i potrebama mladih.
 • Poticati lokalne privrednike za osiguravanje poslova za studente.
 • Poticati razvoj poduzetničke kulture mladih, organizacija edukacija o poduzetništvu, poticanje razvoja poduzetničkih kompetencija i samozapošljavanja.
 • S ciljem povećavanja zapošljivosti mladih zalagat ćemo se da Grad financijski i organizacijski podržava manifestacije i aktivnosti usmjerene na informiranje mladih o potrebama i zahtjevima tržišta rada.
 • Zalagati se za uvođenje plaćenih praksi za mlade u gradskim uredima i službama.