Obrazovanje, odgoj i sport

PROGRAM – OBRAZOVANJE, ODGOJ I SPORT

OBRAZOVANJE I ODGOJ

 • Uspostaviti sustav informiranja i edukacije roditelja.

Puno je razloga zbog kojih je, više nego ikad, potrebna stalna edukacija svih koji se bave djecom. Djelatnici u odgojno-obrazovnim sustavima u povoljnijem su položaju jer su im dostupne različite vrste edukacija koje su obvezni pratiti. Roditelji se informiraju na različite načine ili se uopće ne informiraju. Želimo li maksimalno pozitivno utjecati na razvoj djece, postupci djelovanja roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika moraju biti usklađeni i dosljedni. Zato predlažemo sustav informiranja i edukacije roditelja koji treba uključivati nova praktična znanja i kompetencije potrebne u odgoju i obrazovanju naše djece.

 • Uvesti nutricionistički izbalansiranu, zdravu prehranu u vrtiće i škole te pojačati suradnju s lokalnim OPG-ima.

U Hrvatskoj je 35% djece u dobi od 8 do 8,9 godina s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom te smo prema statistici među prvih pet u EU. „U Hrvatskoj ukupno 35% djevojčica i 38,7% dječaka ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, pri čemu je najveći udio djevojčica s tim problemom u kontinentalnoj Hrvatskoj (35,6%), a u jadranskoj regiji živi najviše pretilih dječaka (42,2%).

Po pitanju fizičke (ne)aktivnosti uočeno je da 56,1% djece radnim danima provede dva ili više sati dnevno gledajući TV ili koristeći elektroničke uređaje, dok se vikendom taj postotak povećava na 87,4%. Svako drugo dijete, njih 51,5 % provodi tri ili manje sati tjedno u organiziranoj tjelesnoj aktivnosti. Nadalje, 9,7% djece provede manje od jednog sata dnevno radnim danom igrajući se na otvorenom, a vikendom se 1,5% igra na otvorenom.“ (HZZJ).

Zalažemo se za uvođenje nutricionistički balansiranih, zdravih obroka u sve odgojno-obrazovne ustanove.

Da bi projekt zdrave prehrane uspio, potrebno je cjelovito i potpuno informiranje roditelja o rizicima trenutne prehrane djece. Na 5.OŠ se već niz godina provodi projekt nutricionistički balansiranih obroka. Pokazao je da je moguć ovakav način prehrane po istoj (čak i nižoj) cijeni obroka koju određuje Grad i iznosi 5  kn po danu, da je radom s učenicima i uz podršku roditelja moguće promijeniti vrstu prehrane. Za uspjeh projekta potrebno je informirati roditelje i postići zajednički interes provedbe, pojačano educirati djecu u prihvaćanju zdravih prehrambenih navika te pronaći partnere projekta u lokalnim OPG-ima.

 • Ujednačiti subvencioniranje vrtića roditeljima – gradskih i privatnih.

Lokalna uprava i samouprava obvezna je osigurati redoviti program ranog i predškolskog odgoja za svu djecu zainteresiranih roditelja ili zakonskih skrbnika s njezinog područja, kao i besplatan program za roditelje za potpuni obuhvat djece u godini prije polaska u osnovnu školu. (Program predškole u trajanju od 1.10 do 30.5 sufinancira Republika Hrvatska s 20 kn po djetetu mjesečno ).

Grad Varaždin, kao osnivač ustanove DV Varaždin, nema dovoljno prostornih  kapaciteta te  koristi usluge vrtića kojima su osnivači fizičke, druge pravne osobe ili vjerske zajednice. Iako svi zaposleni građani uplaćuju prirez u gradski proračun po istim kriterijima, Grad Varaždin je u podjeli sredstava do sada diskriminirao privatne i vjerske osnivače dječjih vrtića s nižom ekonomskom cijenom rada od dječjeg vrtića kojem je osnivač Grad. Uz to je diskriminirao i sve korisnike programa privatnih i vjerskih dječjih vrtića, zbog čega su korisnici trebali za iste programe i isti pedagoški standard plaćati veću cijenu usluga. Grad Varaždin uporno negira usvojiti jednako pravo sufinanciranja za sve korisnike redovitog predškolskog programa. Potrebno je izraditi kriterije solidarnosti, tj. višeg sufinanciranja cijene predškolskih programa za socijalno ugrožene obitelji s djecom predškolske dobi. Stoga se zalažemo za jednako subvencioniranje roditelja/staratelja djece polaznika programa predškolskih ustanova kao i programa organiziranih prema zakonu o dadiljama,  bez obzira jesu li djeca polaznici dječjeg vrtića kojem je osnivač Grad, privatna, pravna osoba ili vjerska zajednica. Također ističemo kako je neophodno transparentno objaviti i poštivati i principe solidarnosti, ali s jasnim kriterijima na području cijeloga grada, a ne kao do sad, na razini pojedine ustanove-vrtića.

 • Prikupiti i dubinski analizirati podatke o broju djece predškolske djece prema adresama stanovanja u svrhu izrade realne Mreže škola – upisa djece u škole na području grada Varaždina

Broj djece u varaždinskim školama izrazito je neujednačen. Činjenica je da je to „vrući krumpir“ svake vlasti jer na neki način se mora suprotstaviti roditeljima kojima se dopuštao izbor upisa djece u određenu školu ( iz opravdanih i neopravdanih ) razloga te je bilo kakva odluka koja točno definira mrežu škola politički nepopularna. Međutim, ta vrsta „popuštanja“ roditeljskim željama, uz  ionako demografski tešku situaciju te „starih“ i „mladih“ kvartova, dovela je do izrazito teške organizacije nastave u školama. Rješenju problema ne pridonose ni neutemeljene etikete „boljih“ i „lošijih“ škola jer ne postoji sustav takvog ocjenjivanja, a neke analize govore da su škole vrlo ujednačene u svojim uspjesima kad se uzme u obzir broj djece po školama i njihovi rezultati na županijskim i državnim natjecanjima, što je samo jedan od eventualnih kriterija određivanja uspješnosti neke škole.

Zalažemo se za dubinsku analizu i planiranje upisa djece u prve razrede do pet godina unaprijed kako bi se na temelju toga mogla predložiti i donijeti odluka o novoj mreži škola.

 • Ojačati suradnju HZZ i gospodarstva u svrhu pravodobnih prekvalifikacija nezaposlenih, teže zapošljivih i mladih radi što bržeg zapošljavanja.

U slučajevima zatvaranja tvrtki s većim brojem radnika, većeg broja mladih sa suficitarnim zanimanjima i teško zapošljivih osoba na Zavodu za zapošljavanje, potrebna je brža i svrhovita povezanost HZZ-a, poduzetnika koji imaju konkretne potrebe za određenim zanimanjima i Zavoda za zapošljavanje. Naša uloga je potaknuti tu suradnju, odnosno, učiniti je kvalitetnijom i bržom radi što brže i učinkovitije prekvalifikacije osoba za radna mjesta koja su na tržištu. Time se ubrzava zapošljavanje osoba koje su nezaposlene i ubrzava rješenje problema poduzetnika koji imaju potrebe za određenim kvalificiranim radnicima i novim zaposlenicima s relevantnim znanjima i vještinama. Potrebno je proširiti edukaciju na usvajanje komunikacijskih vještina i informatičke pismenosti (pri čemu treba analizirati sadašnje informatičke edukacije i uskladiti ih sa stvarnim potrebama).

 • Riješiti status učitelja u produženim boravcima i pomoćnika u nastavi.

Učiteljima u produženom boravku s početkom svake nove nastavne godine sklapaju se ugovori o radu na puno određeno vrijeme do završetka nastavne godine, od prve polovice rujna do druge polovice lipnja sljedeće godine. To znači da učitelji/ce zaposleni u produženom boravku kroz ljetne mjesece ostaju bez posla. Time gube financijska sredstva za egzistenciju, nisu sigurni hoće li s novom školskom godinom na natječaju dobiti posao na tome radnome mjestu, u neravnopravnom su položaju u odnosu na druge zaposlenike. O posljedicama takvog odnosa osnivača prema učiteljima/cama i djeci u PB  već  smo objavili opširnu analizu:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122354856362360&id=112556890675490

Sličan ugovorni odnos i nepovoljni status imaju i pomoćnici u nastavi koji također treba kvalitetnije riješiti, a trenutno ovisi o europskim sredstvima i uspješnosti prijavljenih projekata.

Zalažemo se za sustavno rješavanje statusa učitelja/ica u produženim boravcima i pomoćnika (asistenata) u nastavi.

 • U suradnji s udrugama analizirati financiranje, rad i projekte udruga građana i u skladu s tim uspostaviti kvalitetniju raspodjelu sredstava.

SPORT

Na službenim stranicama Grada nabrojeno je 77 udruga građana, međutim, njihov broj je višestruko veći. Budući da mnoge udruge bitno pridonose kvaliteti života u gradu, potrebno je napraviti analizu postojećeg stanja, realizaciju projekata financiranih iz gradskog proračuna i, prema potrebi, revidirati kriterije raspodjele sredstava namijenjenih udrugama.

Zalažemo se za transparentno financiranje sporta i jednake mogućnosti uključivanja djece bez obzira na izbor/vrstu sporta.

Podupiremo i zalagat ćemo se za provođenje predloženih ideja razvoja sporta utvrđenih Strategijom razvoja sporta grada Varaždina 2020. – 2028.

Pojedinačni sportovi su niz godina u podređenom financijskom položaju u odnosu na momčadske. U raspodjeli novca kriteriji su lige natjecanja, brojnost članova i trendovi u izboru sportova. Osim transparentnog financiranja, nužno je analizirati kriterije i eventualno ih mijenjati te svakako pronaći način boljeg financiranja individualnih sportova.

 • REKREATIVNI SPORT

Cilj – omogućiti građanima kvalitetno bavljenje sportskom rekreacijom na području grada.

Da bi se plan realizirao, treba stvoriti uvjete koji bi građanima omogućili da se bave rekreacijom u slobodno vrijeme (tjedno u poslijepodnevnim satima i vikendom), a to podrazumijeva sportske objekte i sadržaje na otvorenom koji s jedne strane pružaju sigurnost, a s druge strane jednostavnost korištenja.

Plan u etapama:

 1. Zona rekreacije na području dravske šume – „Drava“

Projekt realizirati u nekoliko faza:

 • Označavanje trkaćih staza, uz rijeku i po šumi (za cross trčanje) te odrediti polazne točke s info pločama
 • Izgradnja i označavanje biciklističkih staza, osposobiti postojeću Cross country stazu (kružna staza cca 4 km, na šumskom terenu), označiti kružne „obiteljske“ staze dužine cca 6 do 8 km, info ploče
 • Urediti i proširiti šetnice, mogu se koristiti za nordijsko hodanje
 • Koristiti novoizgrađenu trim stazu za proširenje kvalitetnog sadržaja, uz nju ili u neposrednoj blizini izgraditi Cross fit zonu, potom povezati trim stazu s navedenim stazama (trčanje, biciklizam, rolanje) te da to u budućnosti čini cjelinu.
 • Na navedenim stazama postaviti zone odmora (klupe)
 • Omogućiti „rolerima“ bolje korištenje dravske šume tj. za početak da im se omogući sigurni dolazak do Drave. Problem za njih je loša i nesigurna povezanost (Međimurska ulica ili Ivana Severa), pogotovo za mlađu populaciju.
 • Izgradnja dječjeg igrališta, dodati kompleksnije elemente za stariju djecu (dob cca 4 do 6 godina).
 • Povezanost s gradom, unaprijediti sigurnost za pješake, bicikliste, rolere
 • Popularizacija zone rekreacije „Drava“
 • Suradnja s udrugama – potaknuti udruge na projekte koji bi se realizirali na Dravi
 • Suradnja s osnovnim školama i vrtićima
 • Organizirati sadržaje i događanja na Dravi
 • Urbane zone rekreacije:
 • Uređenje zapuštenih terena i stavljanje u funkciju onih neiskorištenih
 • Kontinuirano održavanje i poboljšanje postojećih terena

Svi navedeni sadržaji u budućnosti imaju ogromnu mogućnost širenja i nadogradnje ponude.

 • ŠKOLSKI SPORT

Sustav natjecanja u školskom sportu je pod vodstvom Saveza školskih sportskih klubova Varaždinske županije.

Ono što nedostaje na području grada su projekti koji bi uključivali djecu iz jedne ili više osnovnih škola u neke sportske projekte tj. aktivnosti (postojeći uspješan projekt je obuka neplivača na gradskim bazenima).

Primjeri nekih projekata koji bi se dali realizirati na području grada i okolici:

 • Biciklizam
 • Orijentacijsko trčanje/planinarenje
 • Cross trčanje
 • Slobodno penjanje

Navedeni projekti bi se mogli bazirati na Dravu i time bi se pridonosilo dodatnoj popularizaciji navedenog prostora. Nositelji projekata, uz grad, trebale bi biti sportske udruge, koje imaju iskustva i potencijala organizacije i provedbe kvalitetnih rekreacijskih i sportskih projekata.