Socijalna politika

PROGRAM – SOCIJALNA POLITIKA

Platforma Budimo grad izuzetno se ponosi svojim jakim timom stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja i socijalne skrbi koji su snažno  motivirani da se socijalna politika našeg grada digne na višu razinu te da socijalni programi budu proaktivni i transparentni i usmjereni stvaranju boljih uvjeta života  za sve stanovnike, a osobito osnaživanju ranjivih skupina građana, kroz:

 • jačanje međuresorne suradnje i učinkovitog planiranja (putem socijalnog vijeća  u kojem bi bili predstavnici strukovnih udruga, CZSS, civilnog sektora, HZJZ, Crvenog križa, zdravstvenog sustava, škola i vrtića te koje bi temeljem analize potreba ali i evaluacija prethodnih projekata i programa predlagali opseg i vrstu socijalnih usluga i programa)
 • poticanje solidarnosti, volonterstva i participacije građana kroz volonterske centre
 • bolju suradnju Grada i Županije,

U našem radu naglasak ćemo staviti na:

 • dugoročno planiranje i izgradnju potrebnih resursa za podršku i brigu o dostojanstvenom životu starijih sugrađana kroz razvoj i jačanje izvaninstitucionalnih programa
 • poticanje prevencije i zaštite mentalnog zdravlja svih skupina građana kroz veću dostupnost  socijalnih servisa (savjetovališta)

UMIROVLJENICI, STARIJI I NEMOĆNI GRAĐANI

 • nužno je jačanje IZVANINSTITUCIONALNIH PROGRAMA zdravstvenih i socijalnih usluga skrbi za starije kroz:
 • unaprjeđenje PROGRAMA POMOĆI U KUĆI koji u mnogočemu olakšava starost, čini je humanijom i podnošljivijom, unaprjeđuje kvalitetu života starijih osoba te sprječava ili barem odgađa institucionalizaciju. Trenutno Grad Varaždin izravno financira rad samo dvije gerontodomaćice, a potreba je mnogo veća. Grad također može imati važnu ulogu u poticanju privatnih pružatelja usluga i udruga da se uključe u pružanje ovih programa
 • dodatne kapacitete dnevnog  boravka za  kronično bolesne, nesamostalne osobe  – posebno za osobe s raznim oblicima demencije i savjetodavna pomoć njihovim članovima obitelji
 • osnivanje GERONTOCENTARA NA PODRUČJU SVAKOG MJESNOG ODBORA  koji bi osim druženja i postojećih aktivnosti, uključivao i sudjelovanje stručnih osoba te pomagao u posredovanju između starije osobe i institucija u ostvarivanju određenih prava, mjesto gdje bi se osim mjerenja šećera i tlaka provodile različite edukacije, primjerice o prehrani,  provođenje zdravstvene tjelovježbe (npr. vježbanje protiv padova), psihološka savjetovanja, radionice suočavanja sa stresom,  prorada žalovanja, logopedsko-psihološke radionice za starije s oštećenjem sluha, mentalni fitnes i sl.
 • kroz navedene centre za starije osobe osnaživao bi se volonterski rad u zajednici putem kojeg bi se organizirale posjete starijim osobama, odlasci u šetnju, kod liječnika, pomoć u kućanskim poslovima, nabavci namirnica, plaćanju računa i sl.,u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti
 • važno je omogućiti dostupnost svih važnih  informacija za starije osobe (o njihovim pravima, postojećim uslugama i programima u zajednici, udrugama, važnijim brojevima telefona, aktualnoj pandemiji, psihološkoj pomoći itd.) na jednom mjestu putem gerontocentara, web portala i tiskanih „vodiča“ za umirovljenike koje bi dobili na kućnu adresu

MENTALNO ZDRAVLJE GRAĐANA

 • nužna je bolja suradnja Grada i postojećih savjetovališta (utvrđivanje njihovih potreba – financijskih, prostornih, prezentacijskih i slično) kako bi psihološka pomoć građanima bila dostupnija
 • potrebno je poticati osnivanje novih savjetovališta za specifične skupine stanovništva, kao i zaposliti više stručnih timova za provedbu terapijskih i preventivnih aktivnosti u školama i vrtićima te za probleme starijih osoba.
 • kvalitetnije INFORMIRATI GRAĐANE O PROGRAMIMA I USLUGAMA (putem web stranica Grada i tiskanjem „vodiča“)
 • UMREŽAVANJE  postojećih savjetovališta

DJECA I MLADI

 • organiziranje dodatnih programa u školama i dječjim vrtićima – „male socijalizacijske skupine“ – program koji se već  godinama provodio od strane ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i osnovnih škola, a koji je usmjeren prevenciji isključenosti djece koja su u riziku
 • multidisciplinarno savjetovalište za mlade i za roditelje te program za djecu i mlade koji bi ciljano radili na razvojnim teškoćama, prevenciji i saniranju posljedica obiteljskog nasilja i vršnjačkog nasilja (obaveze temeljem nacionalnih strategija), spolnog nasilja te prevencije ovisnosti
 • poticanje formiranja kvalitetne stacionarne i ambulantne psihijatrijske zaštite djece i adolescenata
 • formiranje volonterskih centara za pomoć u učenju, programa „velika sestra, veliki brat“ za socijalizaciju i pomoć djeci u riziku kao i djeci koja žive u udomiteljskim obiteljima ili obiteljima niskog socioekonomskog statusa
 • jačanje programa za  kvalitetno organiziranje slobodnog vremena djece i mladih u riziku, „vaučeri“ za članstvo u sportskim, umjetničkim i drugim udrugama kao način za  poticanje na sport i zdrave stilove života
 • suradnja sa Savjetom mladih i P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu radi veće uključenosti mladih u kreiranje socijalnih politika

OBITELJI

 • osnivanje ili dokapacitiranje postojećih savjetovališta za obitelji uz jasnije definiranje djelatnosti kako bi se u lokalnoj zajednici stvorila kvalitetna mreža savjetovališta za specifične potrebe obitelji i pojedinaca (npr. savjetovališta usmjerena prevenciji i saniranju posljedica nasilničkog ponašanja u obitelji, savjetovališta za obitelji s kronično bolesnim članom obitelji;  obitelji u kojima se javljaju ovisnosti i sl., (praksa pokazuje da je nužna specijalizacija savjetovališta i njihovih stručnih timova); savjetovališta za obitelji u riziku (razvodi, konfliktno roditeljstvo, jednoroditeljske obitelji, obitelji niskog SES), obitelji u riziku deprivacije i izoliranosti (etničke i kulturne manjine); obitelji u kojima su članovi s invaliditetom,
 • dodatna podrška alternativnim oblicima obiteljskog smještaja – posvojiteljske, udomiteljske obitelji za djecu, mlade i starije i nemoćne osobe
 • pomoć za djecu koja izlaze iz alternativnih oblika smještaja kroz prijelazne stambene zajednice – osiguranjem stambenih uvjeta, „vaučeri“ za stanarinu; pomoć za režije, opremanje stana, osiguranje mentorstva pri osamostaljivanju, prioriteti svim programima koji se tiču djece koja izlaze iz sustava socijalne skrbi
 • obitelji u kojima se javlja nasilničko ponašanje u obitelji – poboljšanje uvjeta u postojećem domu za žrtve obiteljskog nasilja, adekvatan prostor i stručnjaci
 • poticanje programa za senzibilizaciju građana na problem nasilničkog ponašanja u obitelji i nasilja nad ženama

OSOBE S INVALIDITETOM

 • financijska pomoć za prilagodbu stanovanja za osobe s invaliditetom kao i uklanjanje arhitektonskih barijera u gradu
 • učinkovita profesionalna orijentacija osoba s invaliditetom, odnosno, socijalna aktivacija osoba koje se ne mogu uključiti u tržište rada vlastitim sposobnostima- projekti i dugoročni programi
 • poticati provođenje tečajeva znakovnog jezika za zaposlenike u javnim lokalnim ustanovama,
 • razvijati  i nadalje usluge asistenta  u nastavi za svu djecu s poteškoćama kao prevenciju socijalne isključenosti, ispadanja iz školskog sustava i prevenciju poteškoća u ponašanju, kao i usluge osobnog asistenta za odrasle osobe s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta

OVISNICI

 • financiranje provođenja učinkovitih preventivnih programa usmjerenih djeci i mladima – psihoedukacija o ovisnostima i zlouporabi opojnih sredstava i sredstava ovisnosti te ovisnosti o igricama
 • poticanje i financiranje rada  klubova liječenih ovisnika (o alkoholu, drogama, kocki)
 • senzibiliziranje svih građana na potrebu većeg nadzora  nad prodajom duhanskih proizvoda, alkohola  maloljetnicima, kockanja maloljetnika – kao doprinos izgradnji „ zdravog grada“

OSOBE I OBITELJI NISKOG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

 • ciljane  financijske potpore obiteljima
 • jača podrška socijalnoj samoposluzi i senzibilizacija društva (građana, tvrtki i trgovačkih centara) za doniranje hrane
 • nastavak subvencioniranja i pomoći  pri  poboljšanju stambenih uvjeta
 • mogućnosti plaćanja „gradskih“ režijskih troškova bez naknade na jednoj „gradskoj blagajni“
 • provođenje programa socijalnog mentorstva (motiviranje i educiranje osoba bez prihoda da se osnaže ili za samozapošljavanje) i socijalne aktivacije kroz alternativne oblike zapošljavanja – vrtlarstvo, OPG, socijalno poduzetništvo.