Turizam

PROGRAM – TURIZAM

Turizam u Varaždinu treba postaviti u jasno određene okvire, po unaprijed poznatim i  jasno definiranim pravilima, i bez izuzetaka, u skladu sa službenim dokumentima, od kojih je ključno donijeti novi Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina jer je stari istekao protekle godine. U promišljanje treba ravnopravno uključiti sve dionike u turizmu grada Varaždina (od konzervatora do gradskih i županijskih institucija, udruga i pojedinaca). Od razvoja kulturnih turističkih proizvoda i inicijativa višestruke koristi trebaju imati kako turistički, tako i kulturni sektor kao i cjelokupna društvena zajednica uz kontinuirano informiranje i suradnju s građankama i građanima Varaždina. Pri tom je iznimno važno stvarati kvalitetne turističke sadržaje.

Smjernice turističkog razvoja:

 • U Gradu i TZ-u treba stvoriti poticajno okruženjeza rad onih koji žive za i od turizma.
 • Potrebno je povezati sve institucije, pogotovo u kulturi, potaknuti njihovu koordiniranost i suradnju s privatnim sektorom, osobito turističkim agencijama, u cilju bogaćenja i revitalizacije kulturnog turizma, čime bi se privukli turisti bolje platežne moći i unaprijedio imidž samog grada kao turističke destinacije.
 • Turistička zajednica nije event kompanija i mora se primarno posvetiti svojoj zadaći: promociji destinacije, razvoju turizma i poticanju privatnih inicijativa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i turističke usluge ili obavljaju druge djelatnosti koje su neposredno povezane s turizmom.
 • Fokus na organiziranje manifestacija zamijeniti fokusom na kulturni turizam.
 • Jače povezati gradsku TZ sa županijskom zbog toga što je Varaždin u turističkom smislu premala za samostalnu turističku destinaciju, a povezana sa županijskim resursima pružala bi raznolikiju, bogatiju ponudu i za višednevne sadržajne boravke turista. U tom smislu i u mogućem dogovoru sa Varaždinskom županijom, objediniti gradsku i turističku zajednicu i TIC u nove prostore koji bi pružili bolju suradnju i rad obiju TZ-a, a što je već bila ideja od koje se odustalo.
 • Potaknuti otvorenost za nove ideje, za privatni i javni sektor, mjesto susreta, suradnje i promocije najboljeg od Varaždina.
 • Grad Varaždin hitno mora donijeti Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina (zadnji je bio za razdoblje 2013. – 2020. a novi nije napravljen).
 • Izraditi konkretni akcijski plan koji će uključivati mjere za poticanje i razvoj turizma u Varaždinu.
 • Pri donošenju strateških dokumenata potrebno je u obzir uzimati najnovija relevantna istraživanja koja se odnose na motivaciju turista za njihov dolazak u kontinentalnu Hrvatsku, kako bi se u turističku ponudu uvrstili oni sadržaji koji su posjetiteljima posebno privlačni.
 • Stvaranje turističkih projekata, programa i dr. prepustiti struci, a odlučivanje lišiti osobnih želja i interesa.
 • Uspostaviti veću neovisnost turističke zajednice kao institucije. U tom smislu Grad i TZ moraju imati suradnički, i u svakom smislu, podržavajući odnos u kojem gradonačelnik/ica prepušta TZ donošenje stručnih odluka vezanih uz turizam.